Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten en dienstverlening door Integrated Dentistry B.V.


Prijs

Alle in facturen, offertes, aanbiedingen en/of overeenkomsten vermelde bedragen zijn inclusief btw.
De cursist/wederpartij is het in de overeenkomst bepaalde cursusgeld verschuldigd.
Integrated Dentistry B.V. behoudt zich het recht voor een aanbetaling of tussentijdse betaling te verlangen van de cursist.
Indien en voor zover tijdige betaling achterwege blijft is de cursist/wederpartij in gebreke zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling vereist is. De cursist/wederpartij is, zodra hij in verzuim is, een rente verschuldigd van 1% per maand of een gedeelte daarvan.
Alle gerechtelijke en/of buitengerechtelijke incassokosten, die verband houden met het innen van het cursusgeld komen voor rekening van de cursist/wederpartij.


Betaling

De betaling van de cursus, seminar, bijeenkomst moet plaatsvinden binnen drie weken na ontvangst van de factuur.
De cursist/wederpartij is gehouden een machtigingsformulier voor automatische incasso te ondertekenen. Hiermee machtigt de cursist/wederpartij Integrated Dentistry B.V. om het cursusgeld van de bank-/girorekening van de cursist/wederpartij af te schrijven.
De betalingsverplichting van de cursist/wederpartij wordt niet opgeschort door klachten of reclameringen van de zijde van de cursist/wederpartij.

Er geldt een bedenktermijn van 14 dagen. Deze bedenktermijn geldt ook indien de deelnemer de cursus boekt en het bedrijf of werkgever deze betaalt. Indien het bedrijf het contract sluit geldt geen bedenktijd.

Website Artikelen

De cursussen, het Alumnus schap, de supportmeetings, de ondersteunende brochures en -boekjes en de handouts kunnen via de website worden aangekocht. De factuur kan direct worden gedownload voor eigen gebruik. Het Alumnus schap en de supportmeetings zijn terugkerende events die via automatische incasso worden geïnd. Dit zijn wederkerende automatische incasso’s die door de cursist/afnemer kunnen worden stopgezet op elk moment. Na stopzetten zal er geen verlenging van het alumnus schap of van de support meetings meer plaats vinden.
Hiermee machtigt de cursist/wederpartij Integrated Dentistry B.V. om het cursusgeld van de bank-/girorekening van de cursist/wederpartij af te schrijven.
De betalingsverplichting van de cursist/wederpartij wordt niet opgeschort door klachten of reclameringen van de zijde van de cursist/wederpartij.

Het Alumnus schap (€ 950) en de Support meeting (€ 125) wordt telkens bij verlenging aangegaan voor een periode van 12 maanden. 

 


Annulering

Als de cursist/wederpartij tot 8 weken voor aanvang van de cursus, seminar of bijeenkomst annuleert (dit moet altijd schriftelijk), dan betaalt Integrated Dentistry B.V. het (reeds ontvangen) cursusgeld terug, exclusief het eventuele inschrijfgeld.
Valt de annulering binnen weken voor aanvang van de cursus, seminar, bijeenkomst dan is de cursist/deelnemer het volledige cursusgeld verschuldigd.

Terugbetaling van het inschrijfgeld zal binnen 4 weken na annulering geschieden op het bankrekeningnummer, zoals aangegeven door de cursist/wederpartij.

Vervanging van de cursist is zonder voorafgaande instemming van Integrated Dentistry B.V. niet toegestaan.


Aansprakelijkheid

Integrated Dentistry is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook doordat Integrated Dentistry B.V. is uitgegaan van door de cursist/wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.
Indien Integrated Dentistry B.V. aansprakelijk is voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Integrated Dentistry B.V. beperkt tot maximaal de hoogte van het cursusgeld voor de betreffende cursus, seminar of bijeenkomst.
De aansprakelijkheid van Integrated Dentistry B.V. is in ieder geval steeds beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar van Integrated Dentistry B.V. ter zake van de betreffende aansprakelijkheid uitkeert.
De opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Integrated Dentistry B.V.


Annulering bijeenkomsten

Integrated Dentistry B.V. heeft het recht een cursus, seminar of bijeenkomst kosteloos te annuleren en/of te verplaatsen naar een andere datum en/of locatie.
In geval van annulering door Integrated Dentistry B.V. is de cursist/wederpartij geen cursusgeld verschuldigd.


Klachtenregeling

Bij Integrated Denistry B.V. geldt een klachtenregeling op basis waarvan klachten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen ingediend dienen te worden. De klachtenregeling is op de website van Integrated Dentisty B.V. te raadplegen en kan op verzoek kosteloos worden toegezonden.

Algemeen

Integrated Dentistry en Integrated Orthodontics alsmede alle individuele daarvan onderdeel uitmakende cursus- en congres titels, als ook de daartoe behorende websites zijn exclusief eigendom van Integrated Dentistry B.V..

Integrated Dentistry B.V. is een cursuscentrum voor tandheelkundige zorgverleners die zich bezighoudt met het bevorderen en verbreiden van de kennis der integrale tandheelkunde en de orthodontie.
Integrated Dentistry B.V. betracht uiterste zorgvuldigheid bij het samenstellen en onderhouden van haar websites als hiervoor bedoeld en de daarbinnen geboden diensten en maken gebruik van bronnen die betrouwbaar worden geacht. Aan de geboden informatie kunt u echter geen rechten ontlenen. Bovendien is Integrated Dentistry B.V. niet aansprakelijk voor enige schade die kan ontstaan als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie op haar websites.

Bij bezoek aan deze websites en/of gebruikmaking van daarop geboden informatie of diensten wordt u geacht bekend en akkoord te zijn met de Integrated Dentistry B.V. hiertoe opgestelde website voorwaarden en het gevoerde privacybeleid.


Deze klachtenregeling is van toepassing op alle overeenkomsten en dienstverlening van Integrated Dentistry B.V.

Met deze klachtenregeling wordt beoogd een zorgvuldige behandeling van klachten van de cursist/wederpartij te garanderen.
Een klacht met betrekking tot een gegeven cursus dient schriftelijk zo spoedig mogelijk doch binnen 30 dagen na het volgen van (het deel van) de cursus waarover men ontevreden is of binnen 30 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover de cursist/wederpartij klaagt, aan Integrated Dentistry B.V. kenbaar gemaakt te worden. Een klacht met betrekking tot het factuurbedrag dient zo spoedig mogelijk doch binnen 30 dagen na de factuurdatum schriftelijk kenbaar gemaakt te worden.

 • Een klacht bevat ten minste de naam en het adres van de cursist/wederpartij, dagtekening en een zo duidelijk mogelijke omschrijving van de klacht (wie, waar en wanneer). Indien hieraan niet is voldaan, wordt de cursist/wederpartij in de gelegenheid gesteld het verzuim binnen twee weken te herstellen. Is dan nog niet voldaan aan de eisen die in dit artikel aan een klacht gesteld worden, dan wordt de klacht niet-ontvankelijk verklaard.
  Indien de klacht niet tijdig wordt ingesteld, vervallen alle rechten van de cursist/wederpartij in verband met de klacht.
  Een klacht schort de betalingsverplichting van de cursist/wederpartij niet op.
 • De klachten zullen in behandeling worden genomen door de heer drs. L.A.M. Verhagen en zullen binnen vier weken na ontvangst worden beantwoord. Klachten zullen altijd vertrouwelijk behandeld worden. Indien noodzakelijk zal bij een onderzoek het principe van hoor en wederhoor worden toegepast.
 • Binnen vier weken na ontvangst van de klacht wordt aan de cursist/wederpartij het oordeel over de gegrondheid van de klacht medegedeeld en of naar aanleiding van dat oordeel Integrated Dentsitry B.V. al dan niet voornemens is maatregelen te treffen en zo ja welke. Indien een langere tijd nodig is om de klacht te beoordelen, wordt de cursist/wederpartij hiervan binnen de gestelde termijn van vier weken in kennis gesteld. Het uitstel zal worden toegelicht en er zal een indicatie worden afgegeven wanneer er wordt verwacht een oordeel te kunnen geven.
 • De klachten en de wijze van afhandeling van de klacht worden geregistreerd en worden voor de termijn van zeven jaren bewaard 
 • Indien de cursist/wederpartij het niet eens is met het oordeel en/of de maatregelen naar aanleiding van zijn klacht dient de cursist/wederpartij dit binnen vier weken na dagtekening van het oordeel schriftelijk kenbaar te maken aan Integrated Dentistry B.V. en zal de cursist/wederpartij Integrated Dentistry B.V. vervolgens in de gelegenheid te stellen om binnen vier weken tot overeenstemming te komen. Indien Integrated Dentistry B.V. en de cursist/wederpartij niet binnen deze termijn tot overeenstemming komen, heeft de cursist/wederpartij het recht beroep in te stellen bij het Qualiteit Accreditatie-Instituut Tandheelkunde (QuAT). Het oordeel van QuAT zal zowel voor de cursist/wederpartij als voor Integrated Dentistry B.V. bindend zijn, waarbij eventuele consequenties zo spoedig mogelijk door Integrated Dentistry B.V. zullen worden afgehandeld.

Algemeen Disclaimer en Privacy

Integrated Dentistry en Integrated Orthodontics alsmede alle individuele daarvan onderdeel uitmakende cursus- en congres titels, als ook de daartoe behorende websites zijn exclusief eigendom van Integrated Dentistry B.V..

Integrated Dentistry BV

 • KVK 50007238
 • Vestigingsnr. 000000253642
 • Eschpark 9
 • 7131TG
 • Lichtenvoorde
 • 0544371260
 • info@integrateddentistry.nl 

Integrated Dentistry B.V. is een cursuscentrum voor tandheelkundige zorgverleners die zich bezighoudt met het bevorderen en verbreiden van de kennis der integrale tandheelkunde en de orthodontie.
Integrated Dentistry B.V. betracht uiterste zorgvuldigheid bij het samenstellen en onderhouden van haar websites als hiervoor bedoeld en de daarbinnen geboden diensten en maken gebruik van bronnen die betrouwbaar worden geacht. Aan de geboden informatie kunt u echter geen rechten ontlenen. Bovendien is Integrated Dentistry B.V. niet aansprakelijk voor enige schade die kan ontstaan als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie op haar websites.

Bij bezoek aan deze websites en/of gebruikmaking van daarop geboden informatie of diensten wordt u geacht bekend en akkoord te zijn met de Integrated Dentistry B.V. hiertoe opgestelde website voorwaarden en het gevoerde privacybeleid.


Privacyverklaring

Integrated Dentistry B.V. respecteert uw recht op privacy. Wij streven ernaar om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en zullen vertrouwelijk omgaan met alle informatie die u bij ons aanlevert. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht en hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen genomen, zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens maximaal gewaarborgd is. In deze privacy verklaring informeren wij u over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan. Dit beleid geeft een overzicht van de persoonsgegevens die wij vergaren en hoe wij deze informatie gebruiken. Dit beleid geeft tevens een beschrijving van andere belangrijke onderwerpen in verband met uw privacy.

Categorieën persoonsgegevens

Door het gebruiken van de websites en de daarop beschikbare diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Afhankelijk van de dienst die u gebruikt kunnen wij de volgende gegevens verzamelen:

 • Naam, adres en woonplaats gegevens
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Beroepsregistraties (bijv. BIG e/o KRM)
 • (Zakelijk) telefoonnummer
 • (Zakelijk) e-mailadres
 • Betalingsgegevens
 • IP-adres
Grondslag voor gegevensverwerking

Integrated Dentistry B.V. mag alleen rechtmatig persoonsgegevens van u verwerken als zij dat doet op basis van een juridische grondslag. Zij verwerkt uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen u en Integrated Dentistry B.V., zoals neergelegd in artikel 6 lid 1 sub b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken voor een ander gerechtvaardigd belang, zoals het informeren van leden en/of deelnemers omtrent actualiteiten of wijzigingen in onze dienstverlening. Deze grondslag is neergelegd in artikel 6 lid 1 sub f van de AVG.

Doeleinden gegevensverwerking

De persoonsgegevens die door het secretariaat NVOI, dan wel het Congresbureau NSOI worden verzameld, worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Het invullen van een formulier om u aan te melden voor het Alumni lidmaatschap van Integrated Dentistry B.V..
 • Het invullen van een formulier om wijzigingen door te geven met betrekking tot uw Alumni lidmaatschap van de Integrated Dentistry B.V. cq het verbeteren van onze dienstverlening.
 • Het invullen van een formulier om u aan te melden voor nieuwsbrieven.
 • Het invullen van een formulier om u aan te melden voor deelname aan het georganiseerd postacademisch onderwijs, trainingen of informatiemomenten.
 • Het uitvoeren van overige, door u gevraagde, diensten.

Wanneer u persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, heeft u verschillende rechten die u kunt uitoefenen. Zo heeft u recht op inzage, rectificatie en het wissen van uw gegevens. Ook kunt u ons verzoeken om uw gegevens aan u of een andere partij over te dragen of om de gegevensverwerking te beperken. Het staat u daarnaast vrij om bezwaar te maken tegen een verwerking van uw gegevens. U kunt bovendien uw toestemming voor de gegevensverwerking altijd in trekken.

Online aanmelden en inschrijven

Wanneer u zich aanmeldt voor het Alumni lidmaatschap van de Integrated Dentistry B.V., voor het georganiseerd post-academisch onderwijs, trainingen of informatiemomenten, dan wel bij (aan)meldingen zoals hierboven omschreven, legt Integrated Dentistry B.V. de daartoe benodigde gegevens vast ten behoeve van de verwerking van uw (aan)melding of inschrijving. Uw (persoons)gegevens welke zijn vastgelegd middels de online formulieren worden uiterst zorgvuldig behandeld en beveiligd.

In alle gevallen verwerkt Integrated Dentistry B.V. alleen die persoonsgegevens die ter zake dienend en niet bovenmatig zijn en waarvan u zelf bij de aanmelding of opgave heeft aangegeven als zijnde akkoord voor gebruik ten behoeve van uw inschrijving, aanmelding of registratie.

Wereldwijde internetprivacy-richtlijn van Integrated Dentistry B.V.

Het is het beleid van Integrated Dentistry B.V. om te voldoen aan alle van toepassing zijnde wetten inzake privacy en gegevensbescherming. Dit beleid geeft aan dat wij het vertrouwen willen winnen en behouden van onze werknemers, cursisten, bedrijfspartners en anderen die ons hun persoonlijke informatie toevertrouwen. Deze wereldwijde internetprivacy-richtlijn (deze ‘richtlijn’) beschrijft hoe Integrated Dentistry B.V. uw privacy beschermt bij het vergaren van persoonlijke informatie op websites van Integrated Dentistry B.V.. De term ‘persoonlijke informatie’ die in de richtlijn wordt gebruikt, duidt op de informatie die u persoonlijk identificeert, hetzij alleen of in combinatie met andere informatie die ons ter beschikking staat. Deze richtlijn geldt in het algemeen op alle websites die door of namens Integrated Dentistry B.V. en haar bedrijfseenheden wereldwijd worden gebruikt (elk een ‘Integrated Dentistry B.V. website’).

Privacy-richtlijn

Hoewel deze richtlijn van toepassing is op alle websites van Integrated Dentistry B.V. in het algemeen heeft elke website een ander doel en andere functies. Als er extra of andere mededelingen nodig zijn in verband met een specifieke Integrated Dentistry B.V. website zullen wij die mededelingen op die website zelf of in een aparte privacyverklaring (‘Privacy-richtlijn’) op die website zetten. Elke aparte bekendmaking of privacy-richtlijn vormt een aanvulling en wijziging op deze richtlijn, maar uitsluitend wat betreft de Integrated Dentistry B.V. website waar deze op staat.

Uw toestemming

Door een Integrated Dentistry B.V. website te gebruiken of ons uw persoonlijke informatie te geven, gaat u akkoord met de vergaring, het gebruik en de vrijgave van uw persoonlijke informatie volgens de bepalingen in deze richtlijn en eventuele van toepassing zijnde privacy-richtlijnen van het land of de website. Als u niet instemt met de vergaring, het gebruik en de vrijgave van uw persoonlijke informatie zoals bepaald in deze richtlijn (en eventuele van toepassing zijnde privacy-richtlijnen van het land of de website) gebruik dan geen Integrated Dentistry B.V. websites of formulieren in Contact opnemen met Integrated Dentistry B.V./Contact met ons opnemen.

Beperkingen op de vergaring, het gebruik en de vrijgave van persoonlijke informatie

In zoverre de van toepassing zijnde wet dit vereist, zal Integrated Dentistry B.V. bij het vergaren van persoonlijke informatie op een Integrated Dentistry B.V. website:

 • U op tijd en in voldoende mate op de hoogte stellen van haar gegevenspraktijken.
 • Uw persoonlijke informatie uitsluitend vergaren, gebruiken, vrijgeven en overdragen met uw toestemming, hetzij nadrukkelijk, hetzij geïmpliceerd, afhankelijk van de gevoeligheid van de persoonlijke informatie, wettelijke vereisten en andere factoren.
 • Uw persoonlijke informatie uitsluitend vergaren voor specifieke, beperkte doeleinden. De informatie die wij vergaren zal relevant, adequaat en niet overmatig zijn voor het doel waarvoor het wordt vergaard.
 • Uw persoonlijke informatie verwerken op een manier die overeenstemt met het doel waarvoor het oorspronkelijk is vergaard of waar u vervolgens toestemming voor heeft gegeven.
 • Commercieel redelijke stappen nemen om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke informatie betrouwbaar is voor het beoogde gebruik, nauwkeurig, volledig, en, indien nodig, actueel.
 • Uw persoonlijke informatie niet gebruiken voor directe marketing zonder dat u de kans krijgt om daarvan af te zien; en de nodige maatregelen nemen, al dan niet per contract, om adequate bescherming te verschaffen voor de persoonlijke informatie die wordt vrijgegeven aan een derde partij of wordt overgebracht naar een ander land, inclusief binnen Integrated Dentistry B.V..
Via websites van Integrated Dentistry B.V. vergaarde informatie en hoe deze kan worden gebruikt

Wanneer u een Integrated Dentistry B.V. website opent en gebruikt, zijn er 3 manieren waarop wij informatie over u kunnen vergaren:

 1. Informatie die ons wordt toegezonden door uw webbrowser. Integrated Dentistry B.V. vergaart informatie die ons automatisch wordt toegezonden door uw webbrowser. Deze informatie omvat meestal het IP-adres van uw internetaanbieder, de naam van uw besturingssysteem (zoals iOS® of Windows®) en de naam en versie van uw browser (zoals Internet Explorer® of Chrome®). De informatie die wij ontvangen, hangt af van de instellingen van uw webbrowser. Controleer uw browser als u wilt zien welke informatie uw browser verstuurt en hoe u de instellingen kunt wijzigen. De informatie die door uw browser wordt verschaft, bevat geen persoonlijke identificatie. Wij gebruiken deze informatie om statistieken op te stellen die ons erbij helpen om onze sites te verbeteren en meer compatibel te maken met de technologie die wordt gebruikt door onze bezoekers via internet.
 2. Vergaarde gegevens door het plaatsen van een ‘cookie’ op uw computer. Integrated Dentistry B.V. kan informatie over u bemachtigen door een ‘label’ te plaatsen op de harde schijf van uw computer. Deze labels staan bekend als ‘cookies’. Op al onze Integrated Dentistry B.V. websites wordt gebruik gemaakt van ‘sessiecookies’. Als u onze website bezoekt, wordt er een sessiecookie gebruikt om uw computer een label te geven met een door de computer gegenereerde, unieke identificatie. Een sessiecookie bevat geen persoonlijke identificatie en verloopt zodra u uw browser sluit. Wij gebruiken sessiecookies om statistische informatie te vergaren over de manier waarop bezoekers onze sites gebruiken – naar welke pagina’s zij gaan, welke links zij gebruiken en hoe lang ze op elke pagina blijven. Wij analyseren deze informatie (ook wel ‘clickstream data’ genoemd) in statistische vorm om een beter inzicht te krijgen in de dingen die onze bezoekers interessant vinden en waar de inhoud en functionaliteit van onze websites voor verbetering vatbaar is. Op sommige Integrated Dentistry B.V. websites worden tevens ‘permanente cookies’ gebruikt. Deze cookies verlopen niet wanneer u uw browser sluit; deze blijven op uw computer achter totdat u ze verwijdert. Door uw computer een unieke identificatie te geven, kunnen wij een gegevensbestand opstellen van uw eerdere keuzen en voorkeuren, en in situaties waar deze keuzen of voorkeuren nogmaals moeten worden vergaard, kunnen deze door ons worden verschaft, om u tijd en moeite te besparen. Bijvoorbeeld nadat u iets heeft gekocht en u besluit nog iets anders te kopen, blijft uw postadres behouden en hoeft u dat alleen maar te bevestigen. Indien er op een Integrated Dentistry B.V. website gebruik wordt gemaakt van ‘permanente cookies’ zullen wij u daarvan op de hoogte stellen via de privacyverklaring die op die website staat. Als u geen cookies wilt ontvangen, kunt u uw browser zo instellen dat cookies worden geweigerd of dat het u wordt gemeld als er een cookie op uw computer wordt gezet. Hoewel het niet vereist is dat u cookies accepteert als u een Integrated Dentistry B.V. website bezoekt, kan het zijn dat u niet gebruik kunt maken van alle functies van de website als uw browser onze cookies weigert.
 3. Informatie die u bewust en vrijwillig verschaft. Integrated Dentistry B.V. vergaart de informatie die u bewust en vrijwillig verschaft als u een Integrated Dentistry B.V. website gebruikt, zoals bijvoorbeeld de informatie die u opgeeft als u zich inschrijft voor het ontvangen van berichten via e-mail, als u een enquête invult, of wanneer u ons een vraag stelt of reacties geeft per e-mail. In veel gevallen zal deze informatie persoonlijke informatie bevatten. Integrated Dentistry B.V. gebruikt deze informatie voor het doel waarvoor u het heeft verschaft. Bijvoorbeeld als u uw e-mailadres opgeeft wanneer u meldingen per e-mail wilt ontvangen, gebruiken wij uw e-mailadres om u de meldingen te sturen waar u om heeft gevraagd. Wij kunnen de informatie die wij op Integrated Dentistry B.V. websites vergaren tevens gebruiken voor verschillende zakelijke doeleinden zoals klantenservice, de preventie van fraude, marktonderzoek, het verbeteren van onze producten en diensten en het sturen van informatie en aanbiedingen aan u en uw bedrijf waarvan wij denken dat u er interesse in zult hebben. Wij kunnen tevens alle persoonsgegevens verwijderen en de rest gebruiken voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden. Op veel van de Integrated Dentistry B.V. websites kunt u zelf kiezen op welke manier uw persoonlijke informatie wordt gebruikt. In de meeste gevallen vragen wij u op de pagina waar u uw persoonlijke informatie opgeeft om die keuze aan te geven.
Het doorgeven van persoonlijke informatie

Zonder uw nadrukkelijke toestemming verkoopt Integrated Dentistry B.V. de persoonlijke informatie die via haar websites wordt vergaard niet aan mailinglistbrokers. .Integrated Dentistry B.V. kan uw persoonlijke informatie tevens doorgeven aan derden die wij in dienst nemen om ondersteunende diensten voor ons te verlenen. Deze derden mogen de persoonlijke informatie die wij aan hen doorgeven uitsluitend gebruiken om namens ons diensten te verlenen en zij moeten uw persoonlijke informatie strikt vertrouwelijk houden. In sommige gevallen kan Integrated Dentistry B.V. uw persoonlijke informatie doorgeven aan derden die met ons samenwerken om producten en diensten aan onze klanten te leveren. Wanneer wij dit doen, vereisen wij dat deze zakelijke partners uw informatie op een manier gebruiken die overeenkomt met het doel waarvoor ze oorspronkelijk werden vergaard (of waar u vervolgens toestemming voor heeft gegeven) en uitsluitend als dit is toegestaan onder deze richtlijn, de van toepassing zijnde privacyrichtlijnen van een land of website en alle van toepassing zijnde wetten inzake privacy en gegevensbescherming. In bepaalde beperkte omstandigheden kunnen wij persoonlijke informatie doorgeven of overdragen aan ongerelateerde derden. Wij kunnen bijvoorbeeld persoonlijke informatie doorgeven aan derden

 1. Op uw verzoek;
 2. Om te voldoen aan een wettelijke vereiste of een rechtsvonnis;
 3. Om een mogelijke misdaad te onderzoeken, zoals identiteitsdiefstal;
 4. In verband met de verkoop, aankoop, fusie, reorganisatie, liquidatie of ontbinding van Integrated Dentistry B.V. of een bedrijfseenheid van Integrated Dentistry B.V.; 
 5. Onder soortgelijke omstandigheden. Indien zo’n geval zich voordoet, zullen wij de nodige stappen nemen om uw persoonlijke informatie te beschermen. Op veel van onze Integrated Dentistry B.V. websites kunt u zelf kiezen op welke manier uw persoonlijke informatie wordt vrijgegeven en/of overgedragen. In de meeste gevallen vragen wij u op de pagina waar u uw persoonlijke informatie opgeeft om die keuze aan te geven.
Beveiliging van persoonlijke informatie

Uw persoonlijke informatie wordt over het algemeen opgeslagen in gegevensbestanden van Integrated Dentistry B.V. of gegevensbestanden die door onze serviceproviders worden bijgehouden. De meeste van deze gegevensbestanden bevinden zich op eigen servers danwel servers in Europa. Voor zover dit door de wet vereist wordt, wordt u er op de juiste wijze van op de hoogte gesteld als uw persoonlijke informatie buiten uw land wordt gebracht. Integrated Dentistry B.V. neemt redelijke maatregelen om de vertrouwelijkheid, beveiliging en integriteit van uw persoonlijke informatie te handhaven. Hoewel wij veiligheidsmaatregelen nemen om uw persoonlijke informatie te beschermen tegen onbevoegde vrijgave, misbruik of verandering kunnen wij, net als bij alle computernetwerken die met internet zijn verbonden, de veiligheid van gegevens die via het internet worden verschaft niet garanderen en zijn wij niet verantwoordelijk voor de inbreuk op de veiligheid als dit redelijkerwijze buiten onze controle valt.

Links met websites van derden

Integrated Dentistry B.V. websites kunnen links bevatten naar websites die niet van Integrated Dentistry B.V. zijn. Deze links worden als service verschaft en impliceren geen onderschrijving van de activiteiten of inhoud van deze websites, en ook geen verband met de exploitanten daarvan. Integrated Dentistry B.V. controleert deze websites niet en is niet verantwoordelijk voor de inhoud, beveiliging of privacy praktijken daarvan. Wij raden u sterk aan om het privacy beleid te lezen dat op de websites staat die u bezoekt voordat u de website gebruikt of persoonlijke informatie verschaft.

Toegang tot persoonlijke gegevens

U kunt de persoonlijke informatie die u ons via een Integrated Dentistry B.V. website heeft verschaft, bekijken, corrigeren en bijwerken door middel van de communicatiemechanismen die op een bepaalde Integrated Dentistry B.V. website staan, door deze link of door ons aan te schrijven op Integrated Dentistry B.V. Nederland B.V., Eschpark 9, 7131 TG Lichtenvoorde, Nederland. (info@integrateddentistry.nl)

Behoud van persoonlijke informatie

Integrated Dentistry B.V. bewaart de persoonlijke informatie die op Integrated Dentistry B.V. websites is vergaard zo lang als dit nodig is om de diensten, producten en informatie te verschaffen waar u om heeft gevraagd of als toegestaan is door de van toepassing zijnde wet.

Kinderen en ouders

Integrated Dentistry B.V. websites zijn over het algemeen niet bedoeld voor personen onder de 13 jaar. Integrated Dentistry B.V. zoekt en vergaart op haar websites niet bewust persoonlijke informatie van of over kinderen behalve waar dit is toegestaan door de van toepassing zijnde wet. Indien uw kind persoonlijke informatie heeft ingediend en u wilt verzoeken om deze informatie uit onze bestanden te verwijderen, kunt u dit doen door middel van de communicatiemechanismen die op een bepaalde Integrated Dentistry B.V. website staan, door op deze communicatielink te klikken of door ons aan te schrijven op Integrated Dentistry B.V. Nederland B.V., Eschpark 9, 7131 TG Lichtenvoorde, Nederland. (info@integrateddentistry.nl)

Vragen over dit beleid en onze privacy-richtlijn

Mocht u vragen hebben over deze richtlijn of een privacy-richtlijn voor een land of een website of de manier waarop wij uw persoonlijke informatie gebruiken, dan kunt u contact met ons opnemen via deze link of door ons aan te schrijven op Integrated Dentistry B.V. Eschpark 9, 7131 TG Lichtenvoorde, Nederland. (info@integrateddentistry.nl)

Wijzigingen in dit beleid en onze privacy-richtlijn

Integrated Dentistry B.V. behoudt zich het recht voor om deze richtlijn op elk moment en zonder voorafgaande berichtgeving te wijzigen of aan te passen door een herziene versie van deze richtlijn op onze Integrated Dentistry B.V. websites te publiceren. Integrated Dentistry B.V. behoudt zich tevens het recht voor om onze privacy-richtlijnen voor een land of website op elk moment en zonder voorafgaande berichtgeving te wijzigen of aan te passen door de herziene privacyverklaring op de van toepassing zijnde Integrated Dentistry B.V. website te publiceren. Als wij deze richtlijn of enige privacyverklaring aanpassen, zullen de wijzigen uitsluitend van toepassing zijn op de persoonlijke informatie die wij vergaren nadat wij de herziene richtlijn of privacyverklaring op de van toepassing zijnde Integrated Dentistry B.V. website hebben gepubliceerd.


Copyrights

Alle informatie binnen dit domein is exclusief eigendom van Integrated Dentistry B.V. tenzij anders is aangegeven. Duplicatie van informatie op onze webpagina’s en/of van downloads die door Integrated Dentistry B.V. binnen haar domeinen worden aangeboden, is uitsluitend toegestaan voor eigen gebruik. Het eigendomsrecht op alle cursusmateriaal berust bij Integrated Dentistry B.V. en niet bij de klant. Duplicatie, publicatie en verspreiding van voornoemde informatie, dan wel delen ervan, in alle andere gevallen is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming vooraf door Integrated Dentistry B.V..